Wie zijn we?

StuBio bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden (studenten uit de commissies, jaar- en klasverantwoordelijken en studenten die tweemaal deelnamen aan een Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van StuBio en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. In beginsel is er naast een voorzitter en een vicevoorzitter ook een penningmeester.

Image

Jana Dutordoir

Voorzitter

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Hayo D'Hulster

Bestuurder(s) Onderwijs

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Image

Josephine-Charlotte Leyman

Bestuurder(s) Onderwijs

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Helena Van Tichelen

Secretaris

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren en vertegenwoordigers van het A.A.P., A.T.P. en studenten. Op deze raad worden alle verslagen en uitkomsten van de facultaire commissies besproken waaronder de bouwcommissie, ZAP-evaluatiecommissie, commissie diversiteit en gender, opleidingscommissies etc.

Meer informatie

Jaar- en klasverantwoordelijken

De jaar- of klasverantwoordelijke is DE verbinding tussen lesgevers en studenten. Studenten kunnen hierbij terecht met hun vragen/klachten en lesgevers spreken de stuvers aan bij het verzetten van lessen en andere vragen. De verantwoordelijke werkt ook samen met de opleidingscommissie stuvers wanneer nodig en zorgt voor doorstroom naar de studentenraad. De jaarverantwoordelijke zetelt ook in de werkgroep rond activerend leren.

*enkel van toepassing op campus Coupure

Commissies

Hieronder worden de verschillende commissies opgelijst

Opleidingscommissie

In de Opleidingscommissies (OCs) komen studenten en lesgevers samen per opleiding om over onderwijs te praten. Het gaat hier over het algemene beleid en de organisatie van het onderwijs binnen de opleiding. De doelstellingen, vormgeving en praktische uitwerking is voor de OC hun rekening.

Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn:

  • covidmaatregelen en impact op onderwijs

  • opleidingshervormingen

  • studiefiches

  • keuzevakken pakket

Meer informatie

Commissie kwaliteitszorg onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs oftewel CKO houdt zich bezig met het bewaken van de onderwijskwaliteit en het onderwijsbeleid. De voorzitters van de opleidingscommissies zetelen hier in net als één student per campus. Dit is de belangrijkste commissie op facultair niveau die zich buigt over onderwijs.

Topics die binnen deze commissie kunnen worden afgetoetst zijn toetsbeleid, profielbewaking tussen ir. en ing., evaluatie van de parameters (leerinhouden en evaluatievormen) bij functionele doelstellingen, stroomlijning van de studiefiche-actualisering, reglementering, facultair en opleidingsportfolio, onderwijstaal, onderwijsbeleidsplan.

Sinds de covid-pandemie zijn ook deze maatregelen en hun invloed op het onderwijs deel van dit takenpakket.

Meer informatie

Commissie beleid

De Commissie Beleid formuleert adviezen aan de Faculteitsraad met betrekking tot het opstellen van kredieten, het beleidsplan ea.

Meer informatie

Commissie Welzijn, Diversiteit en Gender

De facultaire Commissie Diversiteit en Gender reflecteert over het begrip diversiteit met betrekking tot de faculteit. Deze commissie denkt na over verschillende mogelijkheden en brengt verschillende opportuniteiten in kaart. Deze facultaire commissie koppelt terug naar het interfacultair diversiteitsnetwerk.

Zaken die hier onder andere aan bod komen:

  • betrekken studenten van diverse achtergrond

  • aanmoedigen diversiteit bij lesgevers

Meer informatie

ICT commissie

De ICT commissie buigt zich over alle ICT gerelateerde zaken aan de faculteit, dit in samenwerking met de bouwcommissie wanneer nodig. Deze zaken zijn bv. het voorzien van oplaadpunten voor laptops, het uitrollen van de laptopklassen en dergelijke.

Meer informatie

Korea commissie

Deze commissie komt samen om de faculteit te ondersteunen in beslissingen rond de GUGC campus in Zuid-Korea.

Meer informatie

Commissie gastprofessoren

Commissie nevenactiviteiten

De Commissie Nevenactiviteiten onderzoekt en formuleert advies aan de Faculteitsraad rond individuele aanvragen van Z.A.P.- en A.A.P.-leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.

Meer informatie

Commissie Internationalisering

De Commissie Internationalisering heeft als missie de participatie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in het internationale gebeuren op te volgen en te bevorderen. Hierin worden allerlei zaken besproken voor uitgaande en inkomende studenten. Deze commissie organiseert ook evenementen voor de internationale studenten die hier komen studeren.

De Commissie vergadert in principe één keer per 2 maanden. Extra vergaderingen zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is.

Meer informatie