Wie zijn we?

StuBio bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden (studenten uit de commissies, jaar- en klasverantwoordelijken en studenten die tweemaal deelnamen aan een Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van StuBio en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Image
Jana Dutordoir
Voorzitter
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Josephine-Charlotte Leyman
Bestuurder Sociaal
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Helena Van Tichelen
Penning/secretaris
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de Faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren en vertegenwoordigers van het A.A.P., A.T.P. en studenten. Op deze raad worden alle verslagen en uitkomsten van de facultaire commissies besproken waaronder de bouwcommissie, ZAP-evaluatiecommissie, commissie diversiteit en gender, opleidingscommissies etc.

Meer informatie

Image
Jana Dutordoir
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Eline Eeckhout
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Wannes Dewulf
Faculteitsraad stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Josephine-Charlotte Leyman
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Ewout Duhamel
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Fien Serras
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Sara Motte
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Tim Dumarey
Faculteitsraad stuver
Schakelprogramma tot master in de biowetenschappen: Voedingsindustrie
Image
Tibo Roelants
Faculteitsraad stuver
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

Commissies

Hieronder worden de verschillende commissies opgelijst.

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) houdt zich bezig met het bewaken van de onderwijskwaliteit en het onderwijsbeleid. De voorzitters van de opleidingscommissies zetelen hier in net als één student per campus. Dit is de belangrijkste commissie op facultair niveau die zich buigt over onderwijs.

Topics die binnen deze commissie kunnen worden afgetoetst zijn toetsbeleid, profielbewaking tussen ir. en ing., evaluatie van de parameters (leerinhouden en evaluatievormen) bij functionele doelstellingen, stroomlijning van de studiefiche-actualisering, reglementering, facultair en opleidingsportfolio, onderwijstaal, onderwijsbeleidsplan.

Meer informatie

Image
Margaux Nemegeer
CKO stuver - Kortrijk
Bachelor of Science in de Bio-industriële wetenschappen
Image
Jaron Verstraete
CKO stuver - Schoonmeersen
Bachelor of Science in de Biowetenschappen
Image
Wannes Dewulf
CKO stuver - Coupure
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Beleid

De Commissie Beleid formuleert adviezen aan de Faculteitsraad met betrekking tot het opstellen van kredieten, het beleidsplan ea.

Meer informatie

Image
Tibo Roelants
Commissie Beleid stuver
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
Image
Jana Dutordoir
Commissie Beleid stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie Welzijn, Diversiteit en Gender

De facultaire Commissie Diversiteit en Gender reflecteert over het begrip diversiteit met betrekking tot de faculteit. Op deze commissie wordt nagedacht over verschillende mogelijkheden, brengt verschillende opportuniteiten in kaart en koppelt terug naar het interfacultair diversiteitsnetwerk. Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn het betrekken studenten van diverse achtergrond, aanmoedigen diversiteit bij lesgevers,...

Meer informatie

Image
Tim Dumarey
Commissie Welzijn, Diversiteit en Gender stuver
Schakelprogramma tot master in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

Bouwcommissie

De facultaire Bouwcommissie stelt zich tot doel een efficiënte en aangename werkomgeving te scheppen voor studenten en personeel, voor onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, en zo bij te dragen tot de algemene uitstraling ervan.

De activiteiten van de bouwcommissie richten zich dan ook op het formuleren van voorstellen en adviezen met betrekking tot de infrastructuur, meer specifiek de gebouwen en campus. De commissie fungeert hierbij als tussenschakel en gesprekspartner voor de universitaire overheid bij de planning, organisatie en uitvoering van onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwwerken.

Meer informatie

Image
Ward Van Belle
Bouwcommissie stuver
Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology
Image
Wannes Dewulf
Bouwcommissie stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

ICT commissie

De ICT commissie buigt zich over alle ICT gerelateerde zaken aan de faculteit, dit in samenwerking met de bouwcommissie wanneer nodig. Deze zaken zijn bv. het voorzien van oplaadpunten voor laptops, het uitrollen van de laptopklassen en dergelijke.

Meer informatie

Image
Tibo Roelants
ICT commissie stuver
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Internationalisering

De Commissie Internationalisering heeft als missie de participatie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in het internationale gebeuren op te volgen en te bevorderen. Hierin worden allerlei zaken besproken voor uitgaande en inkomende studenten. Deze commissie organiseert ook evenementen voor de internationale studenten die hier komen studeren.

De Commissie vergadert in principe één keer per 2 maanden. Extra vergaderingen zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is.

Meer informatie

Image
Jana Dutordoir
Internationalisering stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Yentl Allaert
Internationalisering stuver
Opleiding onbekend

Commissie Korea

Deze commissie komt samen om de faculteit te ondersteunen in beslissingen rond de GUGC campus in Zuid-Korea.

Meer informatie

Image
Helena Van Tichelen
Commissie Korea stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Veiligheid en Milieu

De Commissie Veiligheid en Milieu van de FBW heeft als doel alle activiteiten en werkzaamheden rond deze drie domeinen te coördineren, nieuwe initiatieven te lanceren en vervolgens op te volgen.

De taken van de commissie zijn uiteenlopend en behelzen o.a. de werking en training van de Eerste Interventie Ploegen (EIP), het organiseren van brandoefeningen en evacuatieoefeningen, het voeren van het afvalbeleid, het voeren van een preventie-beleid, het opvolgen van de vergunningen van de faculteit, ...

Meer informatie

Image
Ward Van Belle
Commissie Veiligheid en Milieu stuver
Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology
Image
Wannes Dewulf
Commissie Veiligheid en Milieu stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Bioveiligheid

De facultaire Commissie Bioveiligheid heeft tot doel de onderzoekers in te lichten en op de hoogte te houden van het Europees en Belgisch wettelijk kader omtrent bioveiligheid. Het betreft hier de federale en regionale wetgeving inzake bescherming van werknemers blootgesteld aan biologische agentia, inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en inzake de introductie van GGO's in het leefmilieu.

Meer informatie

Image
Jana Dutordoir
Commissie Bioveiligheid stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie PR en Alumni

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

Meer informatie

Image
Marie Huylenbrouck
Commissie PR en Alumni stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie
Image
Febe Cornelis
Commissie PR en Alumni stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie Gastprofessoren

De commissie Gastprofessoren geeft advies met betrekking tot de aanstelling van gastprofessoren en academisch consulenten.

Meer informatie

Image
Josephine-Charlotte Leyman
Gastprofessoren stuver
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie Duurzaamheid

De Commissie Duurzaamheid heeft als missie het duurzaamheidsdenken uit te dragen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hier worden initiatieven genomen omtrent het duurzaam reisbeleid, vergroening, mobiliteit etc. De commissie volgt ook de integratie van duurzaamheid in curricula op en faciliteren van de koppeling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Image
Jaron Verstraete
Commissie Duurzaamheid stuver
Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Bibliotheekcommissie

De facultaire Bibliotheekcommissie heeft als doel de facultaire bibliotheek uit te bouwen en te voorzien in een voor de faculteit relevante collectie wetenschappelijke literatuur en in een efficiënte toegang tot elektronische bronnen.

De facultaire bibliotheekraad vertegenwoordigt de faculteit bij de interfacultaire bibliotheekcommissie.

Image
Ward Van Belle
Bibliotheekcommissie stuver
Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology
Image
Wannes Dewulf
Bibliotheekcommissie stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Opleidingscommissie

In de Opleidingscommissies (OCs) komen studenten en lesgevers samen per opleiding om over onderwijs te praten. Het gaat hier over het algemene beleid en de organisatie van het onderwijs binnen de opleiding. De doelstellingen, vormgeving en praktische uitwerking is voor de OC hun rekening.

Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn:

Meer informatie

OC-BSc in de bio-ingenieurswetenschappen

Image
Helena Van Tichelen
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Wannes Dewulf
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Lotte Landuyt
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Joppe Raymaekers
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

Image
Blanca Van Houtte Alonso
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Gust Noens
OC-stuver
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Sara Motte
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Emma de Clerck
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Ewout Duhamel
OC-stuver
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Ellen De Jonghe
OC-stuver
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

OC-MSc in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Image
Arthur Leyder
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie
Image
Michiel Bruynseraede
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Tim Lepoudre
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie
Image
Silke Del'Haye
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie
Image
Wannes Dewulf
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Image
Margot Aelbrecht
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie
Image
Evert Verdegem
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie
Image
Jarne Van der Aa
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Voeding

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

Image
Jana Dutordoir
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Celien Ovaere
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Liam Van Langenhove
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Margarita Spirina
OC-stuver
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Victoria Pütz
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat

Image
Fien Serras
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Arne Verschueren
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Jarne Lecoutre
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Lowie Van Ryckegem
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Maartje Masschaele
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Land, Water en Klimaat

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

Image
Sam Vermeiren
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Image
Pauline Foubert
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Image
Kaat Pareyn
OC-stuver
Opleiding onbekend

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

Image
Arthur Cornelus
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Elisabeth Depla
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Flor Nachtergale
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Olivier Bonte
OC-stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

OC-MSc in Bioinformatics

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je bioinformatics en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-BSc in de biowetenschappen

Image
Hayo D'Hulster
OC-stuver
Bachelor of Science in de Biowetenschappen
Image
Jaron Verstraete
OC-stuver
Bachelor of Science in de Biowetenschappen
Image
Hannah Perneel
OC-stuver
Bachelor of Science in de Biowetenschappen

OC-MSc in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je biowetenschappen land- en tuinbouwkunde en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-MSc in de biowetenschappen: voedingsindustrie

Image
Astrid Ivens
OC-stuver
Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie
Image
Louise-Marie Van De Velde
OC-stuver
Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie
Image
Anna Quisquater
OC-stuver
Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie
Image
Winter Declerq
OC-stuver
Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

OC-MSc in de industriële wetenschappen: biochemie

Image
Thijs van Arnhem
OC-stuver
Bachelor of Science in de biowetenschappen
Image
Pol Smout
OC-stuver
Master of Science in de biowetenschappen: Biochemie

OC-BSc in de bio-industriële wetenschappen

Image
Emilie Vercoutere
OC-stuver
Bachelor of Science in de bio--industriële wetenschappen
Image
Margaux Nemegeer
OC-stuver
Bachelor of Science in de Bio-industriële wetenschappen

OC-MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie

Image
Isbel Dessein
OC-stuver
Bachelor of Science in de bio--industriële wetenschappen: Circulaire bioprocestechnologie

OC-MSc in Nutrition and Rural Development

Image
Amirreza Shamsehkohan
OC-stuver
Master of Science in Nutrition and Rural Development
Image
Shinuna Eva Gärtner
OC-stuver
Master of Science in Nutrition and Rural Development

OC-MSc in Aquaculture

Image
Kevin Mwangi
OC-stuver
Master of Science in Aquaculture
Image
Brett Laudato
OC-stuver
Master of Science in Aquaculture

OC-MSc in Environmental Science and Technology

Image
Nelson Pacheco Bueno
OC-stuver
Master of Science in Environmental Science and Technology
Image
Matthieu Gallin
OC-stuver
Master of Science in Environmental Science and Technology

OC-International MSc in Environmental Technology and Engineering

Image
Tinashe Godi
OC-stuver
Master of Science in Environmental Technology and Engineering
Image
Shwetha Manohar Nayagar
OC-stuver
Master of Science in Environmental Technology and Engineering

OC-International MSc in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

Image
Abuzar Abrar
OC-stuver
Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management
Image
Zenne Aisha Dede Klein
OC-stuver
Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

OC-International MSc in Soils and Global Change

Image
Mayra Evangelina Darre
OC-stuver
Master of Science in Soils and Global Change
Image
Anne-Catherine Groven
OC-stuver
Master of Science in Soils and Global Change

OC- International MSc in Health Management in Aquaculture

Image
Paola Polesi
OC-stuver
Master of Science in Health Management in Aquaculture
Image
Maria Panagiota Athanasopoulou
OC-stuver
Master of Science in Health Management in Aquaculture

OC-International MSc in Rural Development

OC-MSc in Food Technology

Jaar- en klasverantwoordelijken

De jaar- of klasverantwoordelijke is DE verbinding tussen lesgevers en studenten. Studenten kunnen hierbij terecht met hun vragen/klachten en lesgevers spreken de stuvers aan bij het verzetten van lessen en andere vragen. De verantwoordelijke werkt ook samen met de opleidingscommissie stuvers wanneer nodig en zorgt voor doorstroom naar de studentenraad. De jaarverantwoordelijke zetelt ook in de werkgroep rond activerend leren.

*enkel van toepassing op campus Coupure

Image
Helena Van Tichelen
Jaarverantwoordelijke 2e bachelor
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Lotte Landuyt
Jaarverantwoordelijke 3e bachelor
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Ellen De Jonghe
Klasverantwoordelijke 3e bachelor Bos- en Natuurbeheer
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Wannes Dewulf
Klasverantwoordelijke 3e bachelor Cel- en Gentechnologie
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Helena Van Tichelen
Jaar/klasverantwoordelijke
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Jarne Van der Aa
Klasverantwoordelijke 3e bachelor Chemie en Voeding
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Voeding
Image
Victoria Pütz
Klasverantwoordelijke 3e bachelor Landbouwkunde
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Maartje Masschaele
Klasverantwoordelijke 3e bachelor Land, Water en Klimaat
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Land, Water en Klimaat
Image
Flor Nachtergale
Klasverantwoordelijke 3e bachelor Milieutechnologie
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Emma de Clerck
Klasverantwoordelijke 1e master Bos- en Natuurbeheer
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Gust Noens
Klasverantwoordelijke 1e master Bos- en Natuurbeheer
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer
Image
Michiel Bruynseraede
Klasverantwoordelijke 1e master Cel- en Gentechnologie
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Lotte Symoens
Klasverantwoordelijke 1e master Chemie en bioprocestechnologie
Opleiding onbekend
Image
Elke Claus
Klasverantwoordelijke 1e master Chemie en bioprocestechnologie
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Liam Van Langenhove
Klasverantwoordelijke 1e master Landbouwkunde
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Loes Verhaeghe
Klasverantwoordelijke 1e master Land, Water en Klimaat
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Olivier Bonte
Klasverantwoordelijke 1e master Milieutechnologie
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Ward Van Belle
Jaarverantwoordelijke 2e master
Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology
Image
Arthur Leyder
Klasverantwoordelijke 2e master Cel- en Gentechnologie
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie
Image
Margot Aelbrecht
Klasverantwoordelijke 2e master Chemie en bioprocestechnologie
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie
Image
Celien Ovaere
Klasverantwoordelijke 2e master Landbouwkunde
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Fien Serras
Klasverantwoordelijke 2e master Land, Water en Klimaat
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Arthur Cornelus
Klasverantwoordelijke 2e master Milieutechnologie
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie