StuBio bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit stemgerechtigde leden (studenten die deel uitmaken van een commissie, jaar- en klasverantwoordelijken en studenten die tweemaal deelnamen aan een Algemene Vergadering) en komt maandelijks samen. Deze Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking van StuBio.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van StuBio en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Image
Helena Van Tichelen
Voorzitter
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Tibo Roelants
Bestuurder Onderwijs
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Camille Masselis
Ondervoorzitter
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Laura Van Driessche
Bestuurder Sociaal
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Pieterjan Vagenende
Penning/secretaris
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Emma Willaert
Bestuurder Communicatie
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de Faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren en vertegenwoordigers van het A.A.P., A.T.P. en studenten. Op deze raad worden alle verslagen en uitkomsten van de facultaire commissies besproken waaronder de bouwcommissie, ZAP-evaluatiecommissie, commissie diversiteit en gender, opleidingscommissies etc.

Meer informatie

Image
Helena Van Tichelen
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat
Image
Wannes Dewulf
Faculteitsraad stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Camille Masselis
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Emma Willaert
Faculteitsraad stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie
Image
Pieterjan Vagenende
Faculteitsraad stuver
Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen
Image
Jaron Verstraete
Faculteitsraad stuver
Bachelor of Science in de Biowetenschappen
Image
Josephine-Charlotte Leyman
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde
Image
Justine Rayp
Faculteitsraad stuver
Opleiding onbekend
Image
Tibo Roelants
Faculteitsraad stuver
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Commissies

Hieronder worden de verschillende commissies opgelijst.

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) houdt zich bezig met het bewaken van de onderwijskwaliteit en het onderwijsbeleid. De voorzitters van de opleidingscommissies zetelen hier in net als één student per campus. Dit is de belangrijkste commissie op facultair niveau die zich buigt over onderwijs.

Topics die binnen deze commissie kunnen worden afgetoetst zijn toetsbeleid, profielbewaking tussen ir. en ing., evaluatie van de parameters (leerinhouden en evaluatievormen) bij functionele doelstellingen, stroomlijning van de studiefiche-actualisering, reglementering, facultair en opleidingsportfolio, onderwijstaal, onderwijsbeleidsplan.

Meer informatie

Commissie Beleid

De Commissie Beleid formuleert adviezen aan de Faculteitsraad met betrekking tot het opstellen van kredieten, het beleidsplan ea.

Meer informatie

Commissie Welzijn, Diversiteit en Gender

De facultaire Commissie Diversiteit en Gender reflecteert over het begrip diversiteit met betrekking tot de faculteit. Op deze commissie wordt nagedacht over verschillende mogelijkheden, brengt verschillende opportuniteiten in kaart en koppelt terug naar het interfacultair diversiteitsnetwerk. Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn het betrekken studenten van diverse achtergrond, aanmoedigen diversiteit bij lesgevers,...

Meer informatie

Bouwcommissie

De facultaire Bouwcommissie stelt zich tot doel een efficiënte en aangename werkomgeving te scheppen voor studenten en personeel, voor onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, en zo bij te dragen tot de algemene uitstraling ervan.

De activiteiten van de bouwcommissie richten zich dan ook op het formuleren van voorstellen en adviezen met betrekking tot de infrastructuur, meer specifiek de gebouwen en campus. De commissie fungeert hierbij als tussenschakel en gesprekspartner voor de universitaire overheid bij de planning, organisatie en uitvoering van onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwwerken.

Meer informatie

ICT commissie

De ICT commissie buigt zich over alle ICT gerelateerde zaken aan de faculteit, dit in samenwerking met de bouwcommissie wanneer nodig. Deze zaken zijn bv. het voorzien van oplaadpunten voor laptops, het uitrollen van de laptopklassen en dergelijke.

Meer informatie

Commissie Internationalisering

De Commissie Internationalisering heeft als missie de participatie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in het internationale gebeuren op te volgen en te bevorderen. Hierin worden allerlei zaken besproken voor uitgaande en inkomende studenten. Deze commissie organiseert ook evenementen voor de internationale studenten die hier komen studeren.

De Commissie vergadert in principe één keer per 2 maanden. Extra vergaderingen zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is.

Meer informatie

Commissie Veiligheid en Milieu

De Commissie Veiligheid en Milieu van de FBW heeft als doel alle activiteiten en werkzaamheden rond deze drie domeinen te coördineren, nieuwe initiatieven te lanceren en vervolgens op te volgen.

De taken van de commissie zijn uiteenlopend en behelzen o.a. de werking en training van de Eerste Interventie Ploegen (EIP), het organiseren van brandoefeningen en evacuatieoefeningen, het voeren van het afvalbeleid, het voeren van een preventie-beleid, het opvolgen van de vergunningen van de faculteit, ...

Meer informatie

Commissie Bioveiligheid

De facultaire Commissie Bioveiligheid heeft tot doel de onderzoekers in te lichten en op de hoogte te houden van het Europees en Belgisch wettelijk kader omtrent bioveiligheid. Het betreft hier de federale en regionale wetgeving inzake bescherming van werknemers blootgesteld aan biologische agentia, inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en inzake de introductie van GGO's in het leefmilieu.

Meer informatie

Commissie PR en Alumni

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

Meer informatie

Commissie Gastprofessoren

De commissie Gastprofessoren geeft advies met betrekking tot de aanstelling van gastprofessoren en academisch consulenten.

Meer informatie

Commissie Duurzaamheid

De Commissie Duurzaamheid heeft als missie het duurzaamheidsdenken uit te dragen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hier worden initiatieven genomen omtrent het duurzaam reisbeleid, vergroening, mobiliteit etc. De commissie volgt ook de integratie van duurzaamheid in curricula op en faciliteren van de koppeling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Bibliotheekcommissie

De facultaire Bibliotheekcommissie heeft als doel de facultaire bibliotheek uit te bouwen en te voorzien in een voor de faculteit relevante collectie wetenschappelijke literatuur en in een efficiënte toegang tot elektronische bronnen.

De facultaire bibliotheekraad vertegenwoordigt de faculteit bij de interfacultaire bibliotheekcommissie.

Opleidingscommissie

In de Opleidingscommissies (OCs) komen studenten en lesgevers samen per opleiding om over onderwijs te praten. Het gaat hier over het algemene beleid en de organisatie van het onderwijs binnen de opleiding. De doelstellingen, vormgeving en praktische uitwerking is voor de OC hun rekening.

Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn:

  • covidmaatregelen en impact op onderwijs

  • opleidingshervormingen

  • studiefiches

  • keuzevakken pakket

Meer informatie

OC-BSc in de bio-ingenieurswetenschappen

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

OC-MSc in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

OC-MSc in Bioinformatics

OC-BSc in de biowetenschappen

OC-MSc in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je biowetenschappen land- en tuinbouwkunde en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-MSc in de biowetenschappen: voedingsindustrie

OC-MSc in de industriële wetenschappen: biochemie

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je industriële wetenschappen: biochemie en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-BSc in de bio-industriële wetenschappen

OC-MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie

OC-MSc in Nutrition and Rural Development

OC-MSc in Aquaculture

OC-International MSc in Environmental Technology and Engineering

Currently, we do not yet have a student on this OC. Do you study Environmental Technology and Engineering and feel called to represent the opinion of your fellow students in the program committee?

Send us a message/email and we will arrange it!

OC-International MSc in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

Currently, we do not yet have a student on this OC. Do you study Sustainable and Innovative Natural Resource Management and feel called to represent the opinion of your fellow students in the program committee?

Send us a message/email and we will arrange it!

OC-International MSc in Soils and Global Change

OC- International MSc in Health Management in Aquaculture

Currently, we do not yet have a student on this OC. Do you study Health Management in Aquaculture and feel called to represent the opinion of your fellow students in the program committee?

Send us a message/email and we will arrange it!

OC-International MSc in Rural Development

Currently, we do not yet have a student on this OC. Do you study Rural Development and feel called to represent the opinion of your fellow students in the program committee?

Send us a message/email and we will arrange it!

OC-MSc in Food Technology

Jaar- en klasverantwoordelijken

De jaar- of klasverantwoordelijke is DE verbinding tussen lesgevers en studenten. Studenten kunnen hierbij terecht met hun vragen/klachten en lesgevers spreken de stuvers aan bij het verzetten van lessen en andere vragen. De verantwoordelijke werkt ook samen met de opleidingscommissie stuvers wanneer nodig en zorgt voor doorstroom naar de studentenraad. De jaarverantwoordelijke zetelt ook in de werkgroep rond activerend leren.

*enkel van toepassing op campus Coupure