Wie zijn we?

StuBio bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden (studenten uit de commissies, jaar- en klasverantwoordelijken en studenten die tweemaal deelnamen aan een Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van StuBio en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Image

Celine Callewaert

Voorzitter

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

Image

Jana Dutordoir

Ondervoorzitter

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Michiel Bruynseraede

Penningmeester

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de Faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren en vertegenwoordigers van het A.A.P., A.T.P. en studenten. Op deze raad worden alle verslagen en uitkomsten van de facultaire commissies besproken waaronder de bouwcommissie, ZAP-evaluatiecommissie, commissie diversiteit en gender, opleidingscommissies etc.

Meer informatie

Image

Wannes Dewulf

Faculteitsraad stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Eline Eeckhout

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Tatjana Kouzovkov

Faculteitsraad stuver

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Image

Sara Motte

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Quinten Eggermont

Faculteitsraad stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Josephine-Charlotte Leyman

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Jana Dutordoir

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Ewout Duhamel

Faculteitsraad stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Anouk Van Moorter

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissies

Hieronder worden de verschillende commissies opgelijst.

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) houdt zich bezig met het bewaken van de onderwijskwaliteit en het onderwijsbeleid. De voorzitters van de opleidingscommissies zetelen hier in net als één student per campus. Dit is de belangrijkste commissie op facultair niveau die zich buigt over onderwijs.

Topics die binnen deze commissie kunnen worden afgetoetst zijn toetsbeleid, profielbewaking tussen ir. en ing., evaluatie van de parameters (leerinhouden en evaluatievormen) bij functionele doelstellingen, stroomlijning van de studiefiche-actualisering, reglementering, facultair en opleidingsportfolio, onderwijstaal, onderwijsbeleidsplan.

Meer informatie

Image

Steven De Jonghe

CKO stuver - Coupure

Opleiding onbekend

Image

Ward Van Belle

CKO stuver - Coupure

Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Image

Tatjana Kouzovkov

CKO stuver - Coupure

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Commissie Beleid

De Commissie Beleid formuleert adviezen aan de Faculteitsraad met betrekking tot het opstellen van kredieten, het beleidsplan ea.

Meer informatie

Image

Michiel Bruynseraede

Commissie Beleid stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

plaatsvervanger

Commissie Welzijn, Diversiteit en Gender

De facultaire Commissie Diversiteit en Gender reflecteert over het begrip diversiteit met betrekking tot de faculteit. Op deze commissie wordt nagedacht over verschillende mogelijkheden, brengt verschillende opportuniteiten in kaart en koppelt terug naar het interfacultair diversiteitsnetwerk. Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn het betrekken studenten van diverse achtergrond, aanmoedigen diversiteit bij lesgevers,...

Meer informatie

Bouwcommissie

De facultaire Bouwcommissie stelt zich tot doel een efficiënte en aangename werkomgeving te scheppen voor studenten en personeel, voor onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, en zo bij te dragen tot de algemene uitstraling ervan.

De activiteiten van de bouwcommissie richten zich dan ook op het formuleren van voorstellen en adviezen met betrekking tot de infrastructuur, meer specifiek de gebouwen en campus. De commissie fungeert hierbij als tussenschakel en gesprekspartner voor de universitaire overheid bij de planning, organisatie en uitvoering van onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwwerken.

Meer informatie

ICT commissie

De ICT commissie buigt zich over alle ICT gerelateerde zaken aan de faculteit, dit in samenwerking met de bouwcommissie wanneer nodig. Deze zaken zijn bv. het voorzien van oplaadpunten voor laptops, het uitrollen van de laptopklassen en dergelijke.

Meer informatie

Commissie Internationalisering

De Commissie Internationalisering heeft als missie de participatie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in het internationale gebeuren op te volgen en te bevorderen. Hierin worden allerlei zaken besproken voor uitgaande en inkomende studenten. Deze commissie organiseert ook evenementen voor de internationale studenten die hier komen studeren.

De Commissie vergadert in principe één keer per 2 maanden. Extra vergaderingen zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is.

Meer informatie

Image

Jana Dutordoir

Internationalisering stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Yentl Allaert

Internationalisering stuver

Opleiding onbekend

Commissie Korea

Deze commissie komt samen om de faculteit te ondersteunen in beslissingen rond de GUGC campus in Zuid-Korea.

Meer informatie

Image

Nina Stoop

Commissie Korea stuver

Opleiding onbekend

Commissie Veiligheid en Milieu

De Commissie Veiligheid en Milieu van de FBW heeft als doel alle activiteiten en werkzaamheden rond deze drie domeinen te coördineren, nieuwe initiatieven te lanceren en vervolgens op te volgen.

De taken van de commissie zijn uiteenlopend en behelzen o.a. de werking en training van de Eerste Interventie Ploegen (EIP), het organiseren van brandoefeningen en evacuatieoefeningen, het voeren van het afvalbeleid, het voeren van een preventie-beleid, het opvolgen van de vergunningen van de faculteit, ...

Meer informatie

Commissie Bioveiligheid

De facultaire Commissie Bioveiligheid heeft tot doel de onderzoekers in te lichten en op de hoogte te houden van het Europees en Belgisch wettelijk kader omtrent bioveiligheid. Het betreft hier de federale en regionale wetgeving inzake bescherming van werknemers blootgesteld aan biologische agentia, inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en inzake de introductie van GGO's in het leefmilieu.

Meer informatie

Commissie PR en Alumni

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

Meer informatie

Commissie Gastprofessoren

De commissie Gastprofessoren geeft advies met betrekking tot de aanstelling van gastprofessoren en academisch consulenten.

Meer informatie

Commissie Duurzaamheid

De Commissie Duurzaamheid heeft als missie het duurzaamheidsdenken uit te dragen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hier worden initiatieven genomen omtrent het duurzaam reisbeleid, vergroening, mobiliteit etc. De commissie volgt ook de integratie van duurzaamheid in curricula op en faciliteren van de koppeling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Bibliotheekcommissie

De facultaire Bibliotheekcommissie heeft als doel de facultaire bibliotheek uit te bouwen en te voorzien in een voor de faculteit relevante collectie wetenschappelijke literatuur en in een efficiënte toegang tot elektronische bronnen.

De facultaire bibliotheekraad vertegenwoordigt de faculteit bij de interfacultaire bibliotheekcommissie.

Opleidingscommissie

In de Opleidingscommissies (OCs) komen studenten en lesgevers samen per opleiding om over onderwijs te praten. Het gaat hier over het algemene beleid en de organisatie van het onderwijs binnen de opleiding. De doelstellingen, vormgeving en praktische uitwerking is voor de OC hun rekening.

Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn:

  • covidmaatregelen en impact op onderwijs

  • opleidingshervormingen

  • studiefiches

  • keuzevakken pakket

Meer informatie

Image

Michiel Bruynseraede

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen
Image

Wannes Dewulf

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen
Image

Elke Claus

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen
Image

Sara Motte

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

OC Bos en natuurbeheer
Image

Sara Helsen

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

OC Bos en natuurbeheer
Image

Gust Noens

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

OC Bos en natuurbeheer
Image

Emma de Clerck

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

OC Bos en natuurbeheer
Image

Blanca Van Houtte Alonso

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

OC Bos en natuurbeheer
Image

Ewout Duhamel

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC Bos en natuurbeheer
Image

Iris Biesemans

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

OC Cel en Genbiotechnologie
Image

Eline Van Damme

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

OC Cel en Genbiotechnologie
Image

Arthur Leyder

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

OC Cel en Genbiotechnologie
Image

Florence De Coorebyter

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Cel en Genbiotechnologie
Image

Lena Vanderhaeghen

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Chemie en bioprocestechnologie
Image

Elia Myncke

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Chemie- en bioprocestechnologie

OC Chemie en bioprocestechnologie
Image

Jana Dutordoir

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

OC Landbouwkunde
Image

Anouk Van Moorter

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

OC Landbouwkunde
Image

Celien Ovaere

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

OC Landbouwkunde
Image

Jonas-Frederik Jans

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Land en waterbeheer
Image

Loes Verhaeghe

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC Land en waterbeheer
Image

Fien Serras

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Land en waterbeheer
Image

Fien Serras

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Land en waterbeheer
Image

Arne Verschueren

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat

OC Land en waterbeheer
Image

Sofie Schryvers

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Image

Lien Demedts

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding

OC Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Image

Pieter Callewaert

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding

OC Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Image

Elisabeth Depla

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

OC Milieutechnologie
Image

Freya Goffart De Roeck

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

OC Milieutechnologie
Image

Arthur Cornelus

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

OC Milieutechnologie
Image

Annelien Aerts

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Milieutechnologie
Image

Maarten Garmyn

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Bachelor biowetenschappen
Image

Hayo D'Hulster

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

OC Bachelor biowetenschappen
Image

Tim Vercauteren

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in de biowetenschappen: Land- en tuinbouwkunde

OC Land- en tuinbouwkunde
Image

Audrey Boey

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Land- en tuinbouwkunde
Image

Emilie Lodens

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Land- en tuinbouwkunde
Image

Latoya Bogaert

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Land- en tuinbouwkunde
Image

Lena Meert

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Voedingsindustrie
Image

Jasper Vanneste

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Voedingsindustrie
Image

Fien Carron

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Voedingsindustrie
Image

Jeroen Leroy

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Biochemie (Schoonmeersen)
Image

Laura Coene

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Biochemie (Schoonmeersen)
Image

Margaux Nemegeer

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-industriële wetenschappen

OC Bachelor bio-industriële wetenschappen
Image

Isbel Dessein

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de bio--industriële wetenschappen: Circulaire bioprocestechnologie

OC Bachelor bio-industriële wetenschappen
Image

Steven De Jonghe

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Biochemie (Kortrijk)
Image

Pieter-Jan Lietaert

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Biochemie (Kortrijk)
Image

Tine Van Laere

Opleidingscommissie stuver

Bachelor of Science in de bio-industriële wetenschappen

OC Chemie
Image

Maria Maragkoudaki

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in Nutrition and Rural Development

OC Nutrition and Rural development
Image

Shinuna Eva Gärtner

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in Nutrition and Rural Development

OC Nutrition and Rural development
Image

Milliam Nakawoombe

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in Aquaculture

OC Aquaculture
Image

Brett Laudato

Opleidingscommissie stuver

Master of Science in Aquaculture

OC Aquaculture
Image

Anna Koever

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Environmental Technology and Engineering
Image

Allan Augusto Alvarado Alvarado

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Environmental Technology and Engineering
Image

Emilie Deram

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Sustainable and Innovative Natural Resource Management
Image

Ariel Barcelo Basañez

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Sustainable and Innovative Natural Resource Management
Image

Naima Abdulle

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Rural development
Image

Felix Ndayisaba

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Rural development
Image

Jason Gerlich

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Soils and global change
Image

Patrick Cito Namulisa

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Soils and global change
Image

Jasmine Tendaupenya

Opleidingscommissie stuver

Opleiding onbekend

OC Environmental Science and Technology

OC-BSc in de bio-ingenieurswetenschappen

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

OC-MSc in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

OC-MSc in Bioinformatics

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je bioinformatics en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-BSc in de biowetenschappen

OC-MSc in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je biowetenschappen land- en tuinbouwkunde en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-MSc in de biowetenschappen: voedingsindustrie

OC-MSc in de industriële wetenschappen: biochemie

OC-BSc in de bio-industriële wetenschappen

OC-MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie

OC-MSc in Nutrition and Rural Development

OC-MSc in Aquaculture

OC-MSc in Environmental Science and Technology

OC-International MSc in Environmental Technology and Engineering

OC-International MSc in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

OC-International MSc in Soils and Global Change

OC- International MSc in Health Management in Aquaculture

OC-International MSc in Rural Development

OC-MSc in Food Technology

Jaar- en klasverantwoordelijken

De jaar- of klasverantwoordelijke is DE verbinding tussen lesgevers en studenten. Studenten kunnen hierbij terecht met hun vragen/klachten en lesgevers spreken de stuvers aan bij het verzetten van lessen en andere vragen. De verantwoordelijke werkt ook samen met de opleidingscommissie stuvers wanneer nodig en zorgt voor doorstroom naar de studentenraad. De jaarverantwoordelijke zetelt ook in de werkgroep rond activerend leren.

*enkel van toepassing op campus Coupure

Image

Wannes Dewulf

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Jaarverantwoordelijke 2Ba
Image

Emma de Clerck

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Klasverantwoordelijke 3Ba, Bos&Natuur
Image

Michiel Bruynseraede

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Jaarverantwoordelijke 3Ba, Klasverantwoordelijke 3Ba, Cel&Gen
Image

Elke Claus

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Klasverantwoordelijke 3Ba, Chemie&Voeding
Image

Loes Verhaeghe

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Klasverantwoordelijke 3Ba, Land&Water
Image

Liam Van Langenhove

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Klasverantwoordelijke 3Ba, Landbouw
Image

Olivier Bonte

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Klasverantwoordelijke 3Ba, Milieu
Image

Ward Van Belle

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Jaarverantwoordelijke 1Ma
Image

Blanca Van Houtte Alonso

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Klasverantwoordelijke 1Ma, Bos&Natuur
Image

Viktor Bultereys

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Klasverantwoordelijke 1Ma, Cel&Gen
Image

Victoria Deman

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land- en waterbeheer

Klasverantwoordelijke 1Ma, Land&Water
Image

Eline Eeckhout

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Klasverantwoordelijke 1Ma, Landbouw
Image

Arthur Cornelus

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Klasverantwoordelijke 1Ma, Milieu
Image

Iris Biesemans

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Jaarverantwoordelijke 2Ma, Klasverantwoordelijke 2Ma, Cel&Gen
Image

Sara Helsen

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Klasverantwoordelijke 2Ma, Bos&Natuur
Image

Lena Vanderhaeghen

Jaar/klasverantwoordelijke

Opleiding onbekend

Klasverantwoordelijke 2Ma, Chemie
Image

Anouk Van Moorter

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Klasverantwoordelijke 2Ma, Landbouw
Image

Freya Goffart De Roeck

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Klasverantwoordelijke 2Ma, Milieu
Image

Pieter Callewaert

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Klasverantwoordelijke 2Ma, Voeding
Image

Jelena Wybaillie

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 12, eerste bachelor
Image

Helena Van Tichelen

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 11, tweede bachelor
Image

Kim Vandewoestijne

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 10, eerste bachelor
Image

Quinten Vanbever

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 9, eerste bachelor
Image

Maarten Samyn

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 8, eerste bachelor
Image

Zeno Peeters

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 7, eerste bachelor
Image

Sebastiaan Lichtert

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 6, eerste bachelor
Image

Gustaaf Govaert

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 5, eerste bachelor
Image

Emily De Weerdt

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 4, eerste bachelor
Image

Kwint Delbare

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 3, eerste bachelor
Image

Lynn Casier

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 2, eerste bachelor
Image

Otis Allaert

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Groepsverantwoordelijke Groep 1, eerste bachelor
Image

Jonas-Frederik Jans

Jaar/klasverantwoordelijke

Opleiding onbekend

Klasverantwoordelijke 2Ma, Land&Water
Image

Laurence Buyssens

Jaar/klasverantwoordelijke

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land- en waterbeheer

Klasverantwoordelijke 2Ma, Land&Water
Image

Hayo D'Hulster

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Jaarverantwoordelijke 2Ba, Klasverantwoordelijke 2Ba, Biochemie
Image

Maarten Garmyn

Jaar/klasverantwoordelijke

Opleiding onbekend

Klasverantwoordelijke 2Ba, Tuinbouwkunde