Wie zijn we?

StuBio bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden (studenten uit de commissies, jaar- en klasverantwoordelijken en studenten die tweemaal deelnamen aan een Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van StuBio en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Image

Jana Dutordoir

Voorzitter

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Josephine-Charlotte Leyman

Bestuurder Sociaal

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Helena Van Tichelen

Penning/secretaris

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de Faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren en vertegenwoordigers van het A.A.P., A.T.P. en studenten. Op deze raad worden alle verslagen en uitkomsten van de facultaire commissies besproken waaronder de bouwcommissie, ZAP-evaluatiecommissie, commissie diversiteit en gender, opleidingscommissies etc.

Meer informatie

Image

Jana Dutordoir

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Eline Eeckhout

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Wannes Dewulf

Faculteitsraad stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Josephine-Charlotte Leyman

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Ewout Duhamel

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Fien Serras

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat

Image

Sara Motte

Faculteitsraad stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Tim Dumarey

Faculteitsraad stuver

Schakelprogramma tot master in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

Image

Tibo Roelants

Faculteitsraad stuver

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

Commissies

Hieronder worden de verschillende commissies opgelijst.

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) houdt zich bezig met het bewaken van de onderwijskwaliteit en het onderwijsbeleid. De voorzitters van de opleidingscommissies zetelen hier in net als één student per campus. Dit is de belangrijkste commissie op facultair niveau die zich buigt over onderwijs.

Topics die binnen deze commissie kunnen worden afgetoetst zijn toetsbeleid, profielbewaking tussen ir. en ing., evaluatie van de parameters (leerinhouden en evaluatievormen) bij functionele doelstellingen, stroomlijning van de studiefiche-actualisering, reglementering, facultair en opleidingsportfolio, onderwijstaal, onderwijsbeleidsplan.

Meer informatie

Image

Margaux Nemegeer

CKO stuver - Coupure

Bachelor of Science in de Bio-industriële wetenschappen

Image

Jaron Verstraete

CKO stuver - Coupure

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Image

Wannes Dewulf

CKO stuver - Coupure

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Beleid

De Commissie Beleid formuleert adviezen aan de Faculteitsraad met betrekking tot het opstellen van kredieten, het beleidsplan ea.

Meer informatie

Image

Tibo Roelants

Commissie Beleid stuver

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

Image

Jana Dutordoir

Commissie Beleid stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie Welzijn, Diversiteit en Gender

De facultaire Commissie Diversiteit en Gender reflecteert over het begrip diversiteit met betrekking tot de faculteit. Op deze commissie wordt nagedacht over verschillende mogelijkheden, brengt verschillende opportuniteiten in kaart en koppelt terug naar het interfacultair diversiteitsnetwerk. Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn het betrekken studenten van diverse achtergrond, aanmoedigen diversiteit bij lesgevers,...

Meer informatie

Image

Tim Dumarey

Commissie Welzijn, Diversiteit en Gender stuver

Schakelprogramma tot master in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

Bouwcommissie

De facultaire Bouwcommissie stelt zich tot doel een efficiënte en aangename werkomgeving te scheppen voor studenten en personeel, voor onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, en zo bij te dragen tot de algemene uitstraling ervan.

De activiteiten van de bouwcommissie richten zich dan ook op het formuleren van voorstellen en adviezen met betrekking tot de infrastructuur, meer specifiek de gebouwen en campus. De commissie fungeert hierbij als tussenschakel en gesprekspartner voor de universitaire overheid bij de planning, organisatie en uitvoering van onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwwerken.

Meer informatie

Image

Ward Van Belle

Bouwcommissie stuver

Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Image

Wannes Dewulf

Bouwcommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

ICT commissie

De ICT commissie buigt zich over alle ICT gerelateerde zaken aan de faculteit, dit in samenwerking met de bouwcommissie wanneer nodig. Deze zaken zijn bv. het voorzien van oplaadpunten voor laptops, het uitrollen van de laptopklassen en dergelijke.

Meer informatie

Image

Tibo Roelants

ICT commissie stuver

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Internationalisering

De Commissie Internationalisering heeft als missie de participatie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in het internationale gebeuren op te volgen en te bevorderen. Hierin worden allerlei zaken besproken voor uitgaande en inkomende studenten. Deze commissie organiseert ook evenementen voor de internationale studenten die hier komen studeren.

De Commissie vergadert in principe één keer per 2 maanden. Extra vergaderingen zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is.

Meer informatie

Image

Jana Dutordoir

Internationalisering stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Yentl Allaert

Internationalisering stuver

Opleiding onbekend

Commissie Korea

Deze commissie komt samen om de faculteit te ondersteunen in beslissingen rond de GUGC campus in Zuid-Korea.

Meer informatie

Image

Helena Van Tichelen

Commissie Korea stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Veiligheid en Milieu

De Commissie Veiligheid en Milieu van de FBW heeft als doel alle activiteiten en werkzaamheden rond deze drie domeinen te coördineren, nieuwe initiatieven te lanceren en vervolgens op te volgen.

De taken van de commissie zijn uiteenlopend en behelzen o.a. de werking en training van de Eerste Interventie Ploegen (EIP), het organiseren van brandoefeningen en evacuatieoefeningen, het voeren van het afvalbeleid, het voeren van een preventie-beleid, het opvolgen van de vergunningen van de faculteit, ...

Meer informatie

Image

Ward Van Belle

Commissie Veiligheid en Milieu stuver

Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Image

Wannes Dewulf

Commissie Veiligheid en Milieu stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Commissie Bioveiligheid

De facultaire Commissie Bioveiligheid heeft tot doel de onderzoekers in te lichten en op de hoogte te houden van het Europees en Belgisch wettelijk kader omtrent bioveiligheid. Het betreft hier de federale en regionale wetgeving inzake bescherming van werknemers blootgesteld aan biologische agentia, inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en inzake de introductie van GGO's in het leefmilieu.

Meer informatie

Image

Jana Dutordoir

Commissie Bioveiligheid stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie PR en Alumni

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

Meer informatie

Image

Marie Huylenbrouck

Commissie PR en Alumni stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Image

Febe Cornelis

Commissie PR en Alumni stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie Gastprofessoren

De commissie Gastprofessoren geeft advies met betrekking tot de aanstelling van gastprofessoren en academisch consulenten.

Meer informatie

Image

Josephine-Charlotte Leyman

Gastprofessoren stuver

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Commissie Duurzaamheid

De Commissie Duurzaamheid heeft als missie het duurzaamheidsdenken uit te dragen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hier worden initiatieven genomen omtrent het duurzaam reisbeleid, vergroening, mobiliteit etc. De commissie volgt ook de integratie van duurzaamheid in curricula op en faciliteren van de koppeling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Image

Jaron Verstraete

Commissie Duurzaamheid stuver

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Bibliotheekcommissie

De facultaire Bibliotheekcommissie heeft als doel de facultaire bibliotheek uit te bouwen en te voorzien in een voor de faculteit relevante collectie wetenschappelijke literatuur en in een efficiënte toegang tot elektronische bronnen.

De facultaire bibliotheekraad vertegenwoordigt de faculteit bij de interfacultaire bibliotheekcommissie.

Image

Ward Van Belle

Bibliotheekcommissie stuver

Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Image

Wannes Dewulf

Bibliotheekcommissie stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Opleidingscommissie

In de Opleidingscommissies (OCs) komen studenten en lesgevers samen per opleiding om over onderwijs te praten. Het gaat hier over het algemene beleid en de organisatie van het onderwijs binnen de opleiding. De doelstellingen, vormgeving en praktische uitwerking is voor de OC hun rekening.

Zaken die hier onder andere aan bod komen zijn:

  • covidmaatregelen en impact op onderwijs

  • opleidingshervormingen

  • studiefiches

  • keuzevakken pakket

Meer informatie

OC-BSc in de bio-ingenieurswetenschappen

Image

Helena Van Tichelen

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Wannes Dewulf

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Lotte Landuyt

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Image

Joppe Raymaekers

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

Image

Blanca Van Houtte Alonso

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Gust Noens

OC-stuver

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Sara Motte

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Emma de Clerck

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Ewout Duhamel

OC-stuver

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Ellen De Jonghe

OC-stuver

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

OC-MSc in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Image

Arthur Leyder

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Image

Michiel Bruynseraede

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Tim Lepoudre

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Image

Silke Del'Haye

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Image

Wannes Dewulf

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Image

Margot Aelbrecht

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie

Image

Evert Verdegem

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie

Image

Jarne Van der Aa

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Voeding

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

Image

Jana Dutordoir

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Celien Ovaere

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Liam Van Langenhove

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Margarita Spirina

OC-stuver

Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Victoria Pütz

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat

Image

Fien Serras

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat

Image

Arne Verschueren

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat

Image

Jarne Lecoutre

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat

Image

Lowie Van Ryckegem

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land, water en klimaat

Image

Maartje Masschaele

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Land, Water en Klimaat

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

Image

Sam Vermeiren

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Image

Pauline Foubert

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Image

Kaat Pareyn

OC-stuver

Opleiding onbekend

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

Image

Arthur Cornelus

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Image

Elisabeth Depla

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Image

Flor Nachtergale

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Image

Olivier Bonte

OC-stuver

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

OC-MSc in Bioinformatics

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je bioinformatics en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-BSc in de biowetenschappen

Image

Hayo D'Hulster

OC-stuver

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Image

Jaron Verstraete

OC-stuver

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

Image

Hannah Perneel

OC-stuver

Bachelor of Science in de Biowetenschappen

OC-MSc in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde

Momenteel hebben we nog geen student in deze OC. Studeer je biowetenschappen land- en tuinbouwkunde en voel je je geroepen om de mening van jouw medestudenten te vertegenwoordigen in de opleidingscommissie?

Stuur ons een berichtje/mailtje en dan regelen we het!

OC-MSc in de biowetenschappen: voedingsindustrie

Image

Astrid Ivens

OC-stuver

Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

Image

Louise-Marie Van De Velde

OC-stuver

Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

Image

Anna Quisquater

OC-stuver

Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

Image

Winter Declerq

OC-stuver

Master of Science in de biowetenschappen: Voedingsindustrie

OC-MSc in de industriële wetenschappen: biochemie

Image

Thijs van Arnhem

OC-stuver

Bachelor of Science in de biowetenschappen

Image

Pol Smout

OC-stuver

Master of Science in de biowetenschappen: Biochemie

OC-BSc in de bio-industriële wetenschappen

Image

Emilie Vercoutere

OC-stuver

Bachelor of Science in de bio--industriële wetenschappen

Image

Margaux Nemegeer

OC-stuver

Bachelor of Science in de Bio-industriële wetenschappen

OC-MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie

Image

Isbel Dessein

OC-stuver

Bachelor of Science in de bio--industriële wetenschappen: Circulaire bioprocestechnologie

OC-MSc in Nutrition and Rural Development

Image

Amirreza Shamsehkohan

OC-stuver

Master of Science in Nutrition and Rural Development

Image

Shinuna Eva Gärtner

OC-stuver

Master of Science in Nutrition and Rural Development

OC-MSc in Aquaculture

Image

Kevin Mwangi

OC-stuver

Master of Science in Aquaculture

Image

Brett Laudato

OC-stuver

Master of Science in Aquaculture

OC-MSc in Environmental Science and Technology

Image

Nelson Pacheco Bueno

OC-stuver

Master of Science in Environmental Science and Technology

Image

Matthieu Gallin

OC-stuver

Master of Science in Environmental Science and Technology

OC-International MSc in Environmental Technology and Engineering

Image

Tinashe Godi

OC-stuver

Master of Science in Environmental Technology and Engineering

Image

Shwetha Manohar Nayagar

OC-stuver

Master of Science in Environmental Technology and Engineering

OC-International MSc in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

Image

Abuzar Abrar

OC-stuver

Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

Image

Zenne Aisha Dede Klein

OC-stuver

Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

OC-International MSc in Soils and Global Change

Image

Mayra Evangelina Darre

OC-stuver

Master of Science in Soils and Global Change

Image

Anne-Catherine Groven

OC-stuver

Master of Science in Soils and Global Change

OC- International MSc in Health Management in Aquaculture

Image

Paola Polesi

OC-stuver

Master of Science in Health Management in Aquaculture

Image

Maria Panagiota Athanasopoulou

OC-stuver

Master of Science in Health Management in Aquaculture

OC-International MSc in Rural Development

OC-MSc in Food Technology

Jaar- en klasverantwoordelijken

De jaar- of klasverantwoordelijke is DE verbinding tussen lesgevers en studenten. Studenten kunnen hierbij terecht met hun vragen/klachten en lesgevers spreken de stuvers aan bij het verzetten van lessen en andere vragen. De verantwoordelijke werkt ook samen met de opleidingscommissie stuvers wanneer nodig en zorgt voor doorstroom naar de studentenraad. De jaarverantwoordelijke zetelt ook in de werkgroep rond activerend leren.

*enkel van toepassing op campus Coupure

Image

Helena Van Tichelen

Jaarverantwoordelijke 2e bachelor

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Lotte Landuyt

Jaarverantwoordelijke 3e bachelor

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Image

Ellen De Jonghe

Klasverantwoordelijke 3e bachelor Bos- en Natuurbeheer

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Wannes Dewulf

Klasverantwoordelijke 3e bachelor Cel- en Gentechnologie

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Helena Van Tichelen

Jaar/klasverantwoordelijke

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Jarne Van der Aa

Klasverantwoordelijke 3e bachelor Chemie en Voeding

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Voeding

Image

Victoria Pütz

Klasverantwoordelijke 3e bachelor Landbouwkunde

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Maartje Masschaele

Klasverantwoordelijke 3e bachelor Land, Water en Klimaat

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Land, Water en Klimaat

Image

Flor Nachtergale

Klasverantwoordelijke 3e bachelor Milieutechnologie

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Image

Emma de Clerck

Klasverantwoordelijke 1e master Bos- en Natuurbeheer

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Gust Noens

Klasverantwoordelijke 1e master Bos- en Natuurbeheer

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer

Image

Michiel Bruynseraede

Klasverantwoordelijke 1e master Cel- en Gentechnologie

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Lotte Symoens

Klasverantwoordelijke 1e master Chemie en bioprocestechnologie

Opleiding onbekend

Image

Elke Claus

Klasverantwoordelijke 1e master Chemie en bioprocestechnologie

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Liam Van Langenhove

Klasverantwoordelijke 1e master Landbouwkunde

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Loes Verhaeghe

Klasverantwoordelijke 1e master Land, Water en Klimaat

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Olivier Bonte

Klasverantwoordelijke 1e master Milieutechnologie

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Image

Ward Van Belle

Jaarverantwoordelijke 2e master

Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

Image

Arthur Leyder

Klasverantwoordelijke 2e master Cel- en Gentechnologie

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en genbiotechnologie

Image

Margot Aelbrecht

Klasverantwoordelijke 2e master Chemie en bioprocestechnologie

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie

Image

Celien Ovaere

Klasverantwoordelijke 2e master Landbouwkunde

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Image

Victoria Deman

Klasverantwoordelijke 2e master Land, Water en Klimaat

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Land- en waterbeheer

Image

Arthur Cornelus

Klasverantwoordelijke 2e master Milieutechnologie

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie